Case: Burlövs kommun

Grupputveckling efter omorganisation

En arbetsgrupp inom socialförvaltningen i Burlövs kommun har påverkats av en omorganisation och förändrade strukturer.

Trust har tillsammans med verksamhetschefen genomfört en utvecklingsaktivitet i syfte att stärka gruppen, att arbeta med uppdraget och med att utveckla tillit och samsyn. I aktiviteten har också funnits inslag med kunskaper kring gruppers utveckling och dynamik.

Aktivare arbete i gruppen

Effekten av insatsen har visat sig i att gruppen mer aktivt arbetar tillsammans för att fördela arbetsuppgifter, tilliten till varandra och till chefen har ökat. Den positiva utvecklingen fortsätter med de verktyg som chefen och medarbetarna har med sig från utvecklingsinsatsen.

CaseLina ÖstmanComment